Lekplats eller lekplast?

mars 9, 2020, 5:35 e m

Plast är ett syntetiskt material som oftast består av organiska ämnen. Det tillverkas främst av råolja och naturgas, två icke förnybara naturresurser (1). När plast kommer ut i naturen orsakar den problem för både växt- och djurliv.

Varje år släpps åtta miljoner ton plast ut i haven där den ansamlas och bildar plastöar (2). I Stilla havet finns ett område tre gånger så stor som sveriges yta som enbart består av plast (3).

I haven äter sköldpaddor och andra havsdjur plasten, vilket skapar en falsk mättnadskänsla och de svälter ihjäl (4). När arter dör påverkas hela näringskedjan och havens ekosystem rubbas. Plasten spolas även upp på land och på många av världens stränder är den lika vanlig som sand. Vill du att dina barn ska bygga plastslott istället för sandslott?

Situationen måste förändras. För att förhindra ytterligare nedskräpning måste vi tillverka mindre plast och återvinna plasten vi använder på att hållbart sätt.

Signe Ceder & Kristalia Kostarelli, 17
Lars Kaggskolan, Sverige

Källor:
1 plast. Nationalencyklopedin . 2020. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/plast
(Hämtad 2020-01-31)
2 Håll Sverige Rent. Plast – ett stort problem i våra hav. 2020.
https://www.hsr.se/fakta/fakta-om-skrap/plast-ett-stort-problem-i-vara-hav (Hämtad 2020-01-30)
3 Plastberget i Stilla havet större än väntat. Svenska Dagbladet. 2018-03-22.
https://www.svd.se/plastberget-i-stilla-havet-storre-an-vantat (Hämtad 2020-01-30)
4 WWF. Havssköldpaddor. 2020. https://www.wwf.se/djur/havsskoldpaddor/#hot (Hämtad 2020-01-30)

 

Play area or plastic area?

Plastic is a synthetic material that usually consists of organic substances. It is produced primarily from two non-renewable resources – crude oil and natural gas[1]. When plastic is released into nature, it creates problems for plant and animal life.

Every year, eight million tonnes of plastic are released into our oceans, where it accumulates to form plastic islands[2]. In the Pacific, there is an area three times the size of Sweden that consists solely of plastic[3].

In the ocean, turtles and other marine animals eat the plastic, which creates a false feeling of satiety and so they starve to death. The death of species affects the entire food chain and disrupts the marine ecosystem[4]. The plastic is also washed up on land. On many beaches around the world it’s as common as sand itself. Do you want your children to build plastic castles instead of sandcastles?

The situation must change. To prevent further debris, we must produce less plastic and recycle the plastic we do use in a sustainable way.

 

Signe Ceder & Kristalia Kostarelli, 17

Lars Kaggskolan, Sweden

[1] Nationalencyklopedin. Plast (Plastic). Accessed on 31 January 2020. Available at https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/plast

[2] Håll Sverige Rent (2020). Plast – ett stort problem i våra hav (Plastic – a major problem in our oceans). Accessed on 30 January 2020. Available at https://www.hsr.se/fakta/fakta-om-skrap/plast-ett-stort-problem-i-vara-hav

[3] TT. Plastberget i Stilla havet större än väntat (The plastic island in the Pacific is larger than first thought). Svenska Dagbladet, 22 March 2018. Accessed on 30 January 2020. Available at https://www.svd.se/plastberget-i-stilla-havet-storre-an-vantat

[4] WWF (2020). Havssköldpaddor (Sea turtles). Accessed on 30 January 2020. Available at https://www.wwf.se/djur/havsskoldpaddor/#hot